Laden ... Even geduld ...

Populaire merken

Onze nieuwsbrief


Voorwaarden

Wij verklaren de Wet Koop op Afstand van toepassing op de Algemene (Leverings)Voorwaarden

1. Bezorgkosten

Verzendkosten binnen Nederland € 6,95. Naar Belgie 7,50


Als een bestelling in meerdere leveringen moet plaats vinden worden geen extra kosten berekend.

2. Leveringstermijn

Olie Baas.nl zal de bestelling verzenden zodra de betaling is ontvangen. Met als uitgangstijd binnen 1-3 werkdagen na de betaaldatum.
Bestellingen betaald met een éénmalige machtiging hebben een levertijd van ca 7 dagen, dit i.v.m. de verwerking van de machtiging.
De maximale levertijd is 30 dagen.
Mochten producten niet meer of binnen de gestelde termijn niet leverbaar zijn zal door Olie Baas.nl een alternatief worden geboden of zal, na overleg, de betaling binnen 30 dagen worden gerestitueerd. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

3. Prijsopgave en Betaling

Levering is uitsluitend mogelijk tegen vooruitbetaling of onder rembours.
De door Olie Baas.nl gedane prijsopgave is 14 dagen geldig na verzending van de bevestigingsmail.

4. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Olie Baas.nl te leveren en geleverde zaken blijven het eigendom van Olie Baas.nl totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Olie Baas.nl uit hoofde van de betreffende, de vorige en volgende overeenkomst(en) heeft voldaan.
Het risico van de zaken gaat reeds op de wederpartij over op het moment van de aflevering.

5. Klachten en aansprakelijkheid

Klachten dienen binnen acht dagen na het tijdstip van aflevering van de goederen, schriftelijk bij Olie Baas.nl te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco's en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 24 uur na aflevering bij Olie Baas.nl te worden gemeld.
Aangebroken verpakkingen kunnen op hygiënische gronden niet worden teruggenomen.

6. Herroepingsrecht

De wederpartij heeft gedurende 14 werkdagen na ontvangst van de goederen het recht deze zonder opgave van redenen te retourneren.
De goederen dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden.
Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de betreffende goederen gerestitueerd.
De kosten van retourzending komen voor rekening van de wederpartij.

7. Annuleren en retourneren

De wederpartij kan de bestelling annuleren zolang deze nog niet is verzonden.
Indien een verzonden bestelling wordt geannuleerd of geweigerd aan te nemen zijn de bezorgkosten voor rekening van de wederpartij.
Bestellingen of delen van bestellingen, voor zover niet vallend onder het herroepingsrecht, kunnen, mits niet geopend, beschadigd of gebruikt, eventueel na overleg geretourneerd worden.
De kosten van retourzending komen voor rekening van de wederpartij.
Geopende goederen kunnen om hygiënische redenen niet worden geretourneerd.

8. Juistheid

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Olie Baas.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Olie Baas.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.
Olie Baas.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op ieder recht, verplichting, aanbieding, bestelling en overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing is, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer.

10. Garantie

Voor alle artikelen, indien van toepassing, geldt de door de fabrikant opgegeven garantietermijn. Deze verschilt per artikel. 
Mocht een artikel defect raken binnen de gestelde termijn dan kunt u dit per e-mail of telefonisch melden.
Olie Baas.nl .nl zal met u overleggen hoe te handelen bij het claimen van garantie of dit zelf voor u afhandelen.
Bij het claimen van garantie dient u het aankoopbewijs te kunnen overleggen.